Geodet odgovarja

Geodet odgovarja

SPOŠTOVANI!

Prosim, če mi lahko poveste, kdo in kako določi hišno številko. Zanima me tudi, če lahko zahtevam hišno številko tudi za gospodarsko poslopje!

Hvala lepa in lep pozdrav!

Cilka

Spoštovana ga.Cilka

Zaradi lažje orientacije v prostoru in zaradi možnosti prijave stalnega oziroma začasnega prebivališča in sedeža opravljanja dejavnosti se stavbam določijo hišne številke.

Hišna številka je številčna oznaka stavbe, mogoča pa je tudi alfanumerična oznaka (npr. 5 a ). Praviloma se določi po zaporedju lege stavbe.

Hišne številke se pod pogoji, ki jih določajo predpisi, določijo stanovanjskim ali poslovnim stavbam, ki so evidentirane v katastru stavb in so namenjene stalnemu ali začasnemu prebivanju oziroma opravljanju neke dejavnosti. Izjemoma se hišna številka lahko določi tudi stavbi, ki je evidentirana v katastru stavb in ni stanovanjska ali poslovna stavba, če v njej prebivajo ljudje ali se v njej opravlja dejavnost.

Zahtevo za določitev hišne številke lahko vloži investitor gradnje, lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe pri pristojni Geodetski upravi.  Hišna številka se spremeni ob preštevilčenju stavb, to je v postopku ukinitve obstoječe hišne številke in določitve nove hišne številke stavbam, z namenom boljše orientacije v naselju ali ulici.   Geodetska uprava ukine hišno številko po uradni dolžnosti hkrati z izbrisom stavbe iz katastra stavb ali na podlagi pravnomočne odločbe inšpekcijskega organa o odstranitvi stavbe.

Pozdravljeni!

Naš sosed bo opravil geodetsko izmero svoje parcele, na katero smo vabljeni smo tudi sosedje. Mejnikov od prej ni postavljenih. Parcele na skici niso "ravne", ampak z več ožjimi in štrlečimi deli. Že pred mnogimi leti so se takratni lastniki dogovorili o "svoji" izravnalni meji. Zanima me ali si ob postavitvi mejnikov res lahko na plusu oziroma minusu, ker verjetno ne iščejo površine parcel, ampak nekakšne ravne točke v naravi (torej bodo nekako zravnali štrleča oglišča)?

Hvala in lep pozdrav, Teja  
 

Spoštovana ga.Teja
 
Vaše vprašanje je mogoče razumeti na dva načina. Zanima vas, kako se določi – uredi parcelna meja in kako je z izravnavo te meje, ki pa mora biti najprej urejena, šele potem jo je mogoče izravnati, na način, ki ga sporazumno določijo lastniki parcel, ki jih ta meja meji.
 
Geodet, ki bo vodil postopek na terenu, vam lahko predlaga ureditev meje v smislu sedanjega koriščenja vaših zemljišč, tako kot se tudi da razumeti iz vašega vprašanja. V tem primeru nastopi pogoj, da takšna meja ne sme biti v nasprotju s sedaj veljavno katastrsko mejo, seveda z upoštevanjem natačnosti katastrske meje. Natančnost katastrske meje pa je lahko zelo različna. Odvisna je v glavnem od časovnega obdobja v katerem je ta meja nastala, načina določitve, načina nastanka in drugih dejavnikov. O natačnosti vaše katastrske meje vam bo več povedal geodet, ki bo vodil postopek na terenu.
 
Druga možnost pa je, da od geodeta zahtevate naj vam pokaže potek katastrske meje v naravi. Geodet vam bo pokazal potek katastrske meje v naravi in vam tudi povedal s kakšno natačnostjo je bilo možno to storiti.

V primeru, da se boste strinjali s predlagano mejo, pomeni, da je postopek urejanja meje uspešno končan. Geodet bo sestavil zapisnik, ki ga boste prisotni potrdili s svojimi podpisi.Geodet bo opravil še vse potrebne meritve. Vsa ugotovljena dejstva bodo prikazana v elaboratu, ki bo podlaga za vložitev zahteve za evidentiranje urejene meje pri pristojni geodetski upravi.

V primeru, da se boste s pokazano mejo strinjali, ampak se vam bo zdela neuporabna, v vašem primeru s preveč lomi, pa boste predlagali izravnavo te sedaj urejene meje. Pri izravnavi meje lahko pride tudi do razlike v končni površini. Dopustna razlika v površini ne sme presegati 5% manjše od parcel, ki je udeležena v postopku izravnave meje, oziroma 500m2 v absolutni vrednosti. Seveda pa mora biti način izravnave meje soglasno dogovorjen s strani vseh lastnikov parcel, ki so udeleženi v postopku izravnave meje. V primeru, da tega soglasja ni postopek ni možen.
 
Seveda pa obstaja možnost, da se z ničemer ne boste strinjali. V tem primeru, pa boste morali pokazati sami potek meje v naravi, za katerega smatrate, da je pravilen. Geodet bo tako pokazano mejo prikazal v elaboratu, ki bo podlaga za nadaljevanje postopka urejanja meje na pristojni geodetski upravi. V primeru, da tudi na ustni obravnavi, ki se bo vodila na geodetski upravi ne boste soglašali s potekom meje, boste napoteni na sodišče, kjer boste morali v roku 30 dni sprožiti postopek sodne določitve meje. Če v tem roku tega ne boste storili bo to pomenilo, da ste si premislili in, da se strinjate z mejo, ki je bila v naravi označena z začasnimi znamenji.

 Ob vsem napisanem pa seveda velja pripomniti, da je najpomebnejša dobra volja in dober namen vseh, ki boste zmrzovali sredi polja, ko se bo geodet trudil z vašo mejo.
 

Lep pozdrav!

 S sosedom sva po končani gradnji naših stanovanjskih hiš postavila skupno ograjo.  Ker pa nesreča nikoli ne počiva, sva jo postavila napačno. Na enem delu parcele je postavljena za nekaj 10 cm  na sosedovo, na drugem koncu pa za podobno razdaljo na mojo parcelo. Ograje ne misliva premikati. Prosim, svetujte nama, kako naj zadevo urediva, da bo meja potekala po ograji.
 

Spoštovani!

Problem, ki ga imata s sosedom je relativno enostavno rešljiv.  Uvesti je potrebno postopek ureditve meje, ki vam ga bo izvedlo geodetsko podjetje, ki je pooblaščeno za te vrste geodetskih storitev.

Za izravnavo meje gre, kadar se potek urejenega dela meje, evidentiranega v zemljiškem katastru, spremeni, če se lastnika sosednjih parcel sporazumeta o izravnavi dela meje in se pri tem površina manjše parcele, ki se dotika dela meje, ki se izravnava, ne spremeni za več kakor 5% površine manjše izmed parcel, med katerima se opravi izravnava meje, vendar ne več kakor za 500 kvadratnih metrov.  

Geodetsko podjetje vam bo izdelalo elaborat izravnave meje, ki ga bo po vašem pooblastilu skupaj z zahtevo vložilo na ustrezno geodetsko upravo.

Postopek evidentiranja izravnanega dela meje se začne na zahtevo lastnika. Zahtevi je potrebno priložiti elaborat izravnave dela meje, ki ga izdela geodetsko podjetje, ki ima dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev. Sestavni del elaborata izravnave dela meje so izjave lastnikov o soglasju k izravnanemu delu meje.  

Geodetska uprava po skrajšanem ugotovitvenem postopku odloči o zahtevi za uvedbo upravnega postopka evidentiranja izravnanega dela meje z odločbo. Obvezna priloga odločbe o evidentiranju izravnanega dela meje je grafični prikaz izravnanega dela meje z označenimi zemljiškokatastrskimi točkami in vpisanimi parcelnimi številkami. Po dokončnosti te odločbe bo  geodetska uprava izravnani del meje v zemljiški kataster evidentirala kot urejeni del meje ter evidentirala morebitno spremembo površin.  

 Po končanem postopku bo imela vaša in sosedova parcela spremenjeno površinsko stanje. Ena se bo povečala, druga pa za enako površino zmanjšala. V primeru, da ste postavili vašo ograjo tako, da ste na eni strani pridobili toliko, kot ste na drugi strani izgubili, pa bo površina ostala nespremenjena.

Lep pozdrav!

Pri nas imamo v planu narediti prizidek k obstoječi zgradbi. Z arhitektom sem že govoril, in sedaj je na poti k nam geodet da naredi posnetek, da bo arhitekt "lažje delal"! Sedaj pa me zanima ali ta posnetek vključuje tudi posnetek parcele, se pravi kje so meje. Ker s sosedom nisva v dobrih in tudi ne slabih odnosih ne bi rad imel kadarkoli kakšnih problemov!

V odgovoru na vaše vprašanje je potrebno najprej povedati, da geodetski načrt, ne bo samo »olajšal« dela vašemu arhitektu, ampak ga bo omogočil, tako vsebinsko, kakor tudi formalno. Trenutna zakonodaja, ki ureja tovrstno gradnjo, namreč predvideva geodetski načrt, kot sestavni del projektne dokumentacije.

 Geodetski načrt lahko izdela le geodetsko podjetje. Vsak geodetski načrt (razen izjem, ki so določeni v podzakonskih predpisih) mora vsebovati najmanj podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inženirskih objektih, rabi zemljišč, rastlinstvu ter podatke o zemljiških parcelah. Če so podatki različnih vsebin položajno neusklajeni, mora geodetsko podjetje na geodetskem načrtu podatke uskladiti. Če podatki o mejah zemljiških parcel glede na namen uporabe geodetskega načrta niso dovolj natančni, je treba pred prikazom mej zemljiških parcel v grafičnem prikazu meje urediti skladno s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin.

Nujni sestavini geodetskega načrta sta grafični prikaz (najpogosteje je to izris načrta na papirju) in certifikat geodetskega načrta. Certifikat geodetskega načrta je potrdilo, s katerim odgovorni geodet zagotavlja, da je geodetski načrt izdelan v skladu s predpisi in da je geodetski načrt primeren za uporabo v namen, ki je naveden v certifikatu. Certifikat geodetskega načrta mora biti priložen vsakemu grafičnemu prikazu geodetskega načrta. Certifikat potrdi odgovorni geodet s podpisom in enotnim žigom pooblaščenega geodetskega inženirja.

 Torej,v primeru, da bo geodet ocenil, da meja med vašo parcelo in sosedovo parcelo ni določljiva z natačnostjo, ki je potrebna za tovrstni poseg v prostor ( predpisan odmik vašega prizidka od sosedove meje ni določljiv,…), vas bo pozval k predhodni ureditvi parcelne meje. Natačnost prikaza parcelnih mej je na območju naše države različna. V praksi se pokaže, da natačnost prikaza mej varira od nekaj centimetrov ( mestna območja in območja, kjer je bila izvedena nova izmera, predvsem so to območja v koridorju avtocest, območja komasacij) in pa do nekaj metrov (območja za katera so bili do danes izdelani samo načrti v merilu 1:2880, ti načrti pokrivajo največji del Slovenije). V primeru, da vas bo geodet opozoril, na slabo natačnost parcelne meje med vašo in sosedovo parcelo, vam priporočam, da pristopite k ureditve te parcelne meje, saj kot navajate ta meja ni problematična in jo bo možno urediti z lahkoto in brez nepotrebnih zapletov.

Lep pozdrav!

 V poplavi najrazličnejših informacij in različnih poimenovanj istih stvari vas prosim, da mi poveste, kaj moramo narediti, da pridobimo hišno številko in zadostimo vsem ostalim zahtevam glede prijave naše novozgrajene družinske hiše! Brez tega menda ne moremo zamenjati naslova?

Investitorji družinskih hiš se srečajo s problemom hišne številke takrat, ko se želijo prijaviti na naslovu svoje nove hiše, saj je določena hišna številka eden od pogojev za spremembo stalnega prebivališča. ( Spremembo stalnega prebivališča morate prijaviti v roku 8 dni od nove naselitve. To lahko storite osebno na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju Republike Slovenije ali preko enotnega državnega portala e-uprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom.)

 Za določitev hišne številke mora biti izpolnjen predpogoj, da je stavba vpisana vsaj v register nepremičnin. Če stavba ni vpisana v register nepremičnin, morate najprej sami izpolniti vprašalnik registra nepremičnin (dostopen je tudi na internetni strani GURS). Na podlagi tako izpolnjenega vprašalnika vam bo Geodetska uprava Republike Slovenije določila hišno številko, hkrati pa vam bodo vročili poziv, da v roku treh mesecev uredite še vpis v kataster stavb, ki mu morate priložiti Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb, ki vam ga izdela geodetsko podjetje.

 Seveda pa je najenostavneje, da urejanje hišne številke prepustite geodetskemu podjetju, ki vam bo v enem koraku pridobilo hišno številko in izdelalo tudi Elaborat za vpis stavbe v kataster stavb. Skupni stroški ne bodo zaradi tega nič večji. Na ta način se boste izognili morebitnim sankcijam, če boste pozabili urediti vpis v kataster stavb, kljub temu, da imate že hišno številko.

 Prijetno bivanje vaši družini v novem domu in lep pozdrav!

Prisrčno bi vas prosila, če bi nam lahko odgovorili ali spadajo: klet, (ki se ne uporablja za bivanje in je v nedokončanem stanju), podstrešje,(ki je prav tako neuporabno za stanovanje), stopnišče in garaža ter njihova tlorisna površina k delu stavbe in se njihova tlorisna površina prišteva oz. sešteje k uporabni površini?

Iz brošure Obveščanje lastnikov nepremičnin.... str. 21 točka 20, 29, 30 in 31 je le-to opisano tako, da smo v o tem podatku v močni dilemi.

Enako se dogaja našim sorodnikom, ki stanujejo v več-nadstropnem bloku in so zasledili napako v Obvestilu o poskusnem izračunu vrednosti naprimičnin in sicer o legi dela stavbe. Le-to bi se moralo nahajati v pritličju in ne v 2. nadstropju. V brošuri točka 18 je opisano, da bi naj te podatke oz. napake spreminjal  upravnik  v točki 21 pa se naj bi ta podatek spremenil na obrazcu A ali B oz. s spletno aplikacijo!?

Hvala lepa za odgovor!

Sonja

Spoštovana ga.Sonja!

Predvidevam, da se vaše vprašanje nanaša na enostanovanjsko družinsko hišo, ki ima bivalne in tako imenovane tehnične prostore. K slednjim prištevamo klet, shrambo za živila, sušilnico pralnico, podstrešje in podobne prostore. Med tehnične prostore hiše spadajo tudi, terase, balkoni in lože, ne glede ali so ti prostori zaprti ali pa odprti.

Vaša klet v nobenem primeru, ni prišteta k uporabni površini. V primeru, da je namenjena funkciji shrambe, je že po prej navedenem izključena iz uporabne površine. V primeru, da je pa to prostor, ki je predviden kot bivalni prostor, pa se v vašem primeru uvršča med nedokončane prostore. Nedokončani prostori so prostori, ki nimajo izpolnjenih minimalnih kriterijev za bivanje in jih zato ne moremo uporabiti kot stanovanjsko površino. Ustrezati morajo saj dvema izmed naslednjih kriterijev: niso ogrevani, nimajo gotovih podov, ometi so samo grobi ali pa jih ni, inštalacije niso dokončane ter strop proti strehi ni dokončan.

Glede vaših sorodnikov pa sledeče.

V obravnavani tematiki je potrebno ločiti med pojmoma nadstropje in etaža. Predvidevam, da ima njihova večstanovanjska stavba tudi klet. V tem primeru je prva etaža klet in je torej pritličje druga etaža. V primeru, da je resnično prišlo do napake, je možno napako odpraviti po postopku, ki ga sami navajate, ampak samo v primeru, da še ni bil izveden katastrski vpis predmetne stavbe. To pomeni, da je bil izdelan elaborat za prvi vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb in izveden prvi vpis stavbe  in delov stavbe v kataster stavb pri pristojni geodetski upravi. V tem primeru, je potrebno izdelati ponovno posamezne dele elaborata, v katerih se bo morebitno  neskladje odpravilo.

Lep pozdrav!

Pozdravljeni!

Veliko se govori o novem davku na nepremičnine, vendar mi ni uspelo poiskati spiska nepremičnin in višino obdavčitve za posamezno nepremičnino. Geodeti verjetno razpolagate s temi podatki. Prosim vas, če mi lahko pomagate v tej smeri. Za vsakršno pomoč se vam zahvaljujem.

 

Lep pozdrav, Tone!

Spoštovani Tone!

 

Vaša domneva je pravilna. V našem podjetju smo res uspeli pridobiti zbrane podatke na to temo. Datoteka, ki Vam jo prilagam je objavljena tudi nekje na straneh GURS. Na straneh GURS-a so dejansko vsi podatki, za katere bi bilo dobro, da bi jih lastniki nepremičnin poznali in razumeli.

Za vas kot lastnika nepremičnine je predvsem pomembno, da dobro preučite vse podatke o svojih nepremičninah, ki so vam bili posredovani s strani GURS po končanih postopkih vrednotenja nepremičnin. Kot lastnik nepremičnine nimate možnosti vpliva (vsaj za enkrat še ne...) na vrednost nepremičnine, ampak samo na podatke o nepremičnini (dejanska raba delov stavb, stavbah, zemljiščih). O teh stvareh je bilo že veliko povedanega, vendar lastniki nepremičnin ostajajo še kar naprej pasivni. Tak odnos jih lahko drago stane.

V nadaljevanju Vam posredujem datoteki, ki se nanaša na stavbe in dele stavb. /datoteke/datoteke/vrstestavbindavnastopnja.xls

V primeru, da imate dodatna vprašanja Vam predlagam , da pokličete naše podjetje kjer Vam bomo posredovali dodatna pojasnila.

Lep pozdrav!

Kobale Dean

Niste zadovoljni z odgovorom? Pišite nam ali pa nas pokličite. Odgovorili vam bomo na vsa vprašanja.

Ime in priimek:

E-mail naslov:

Vaše vprašanje:

Prepišite število:

Oddaj

© 2010 Geodetske storitve Dean Kobale s.p.

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET