Geodetski načrt

Geodetski načrt

KAJ JE GEODETSKI NAČRT?

Geodetski načrt je ena od pomembnejših in najbolj iskanih geodetskih storitev in predstavlja osnovo za izdelavo planskih dokumentov ter projektne in tehnične dokumentacije, ki sta osnova za posege v prostor. Kvalitetno izdelan geodetski načrt je predpogoj za dobro izdelano dokumentacijo in temeljna vsebina za pridobitev lokacijske informacije ter kasneje gradbenega dovoljenja. Na podlagi vsebine geodetskega načrta in reliefnih omejitev projektant določi položaj novogradnje v projektu.

Na geodetskem načrtu so v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih prikazane fizične strukture (naravni in grajeni objekti) in pojavi na zemeljskem površju, nad in pod njim, podatki iz uradnih evidenc ter drugi podatki, ki so pomembni pri prostorskem načrtovanju, projektiranju in graditvi. Gre za prikaz dejanskega stanja terena (v danem trenutku terenske izmere), na katerem so neposredno izmerjeni podatki in podatki iz uradnih evidenc ter drugih virov usklajeni.

Geodetski načrt izdela geodetsko podjetje. Podrobna vsebina, izdelava in uporaba geodetskega načrta je opredeljena v Pravilniku o geodetskem načrtu.

VRSTE GEODETSKIH NAČRTOV

Geodetski načrt se izdeluje kot priloga za projektiranje. Glede na namen projekta obstaja več vrst geodetskih načrtov:

  • geodetske načrte za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta,
  • geodetske načrte novega stanja zemljišča,
  • geodetske načrte za pripravo državnega in občinskega lokacijskega načrta,

VSEBINA GEODETSKEGA NAČRTA

Geodetski načrt je sestavljen iz grafičnega prikaza in certifikata. Vsebina grafičnega prikaza je odvisna od vrste geodetskega načrta. Na grafičnem prikazu so podatki o reliefu, vodah, rastlinstvu, rabi zemljišč, stavbah, gradbenih inženirskih objektih (komunalnih vodih...), zemljepisnih imenih, geodetskih točkah, mejah zemljiških parcel, administrativnih mejah in drugih fizičnih strukturah in pojavih.

O vsebini, podrobnostih in natančnosti se dogovorita naročnik in geodetsko podjetje. Lahko prikažemo še dodatne vsebine, npr. višine slemen hiš, nakloni streh, globine jaškov gospodarske infrastrukture, prikaz posameznih dreves...

Dodana vrednost naših geodetskih načrtov so podloge - precizni DOF (digitalni ortofoto načrt). Na zahtevo naročnika ali zaradi potrebe projektanta - arhitekata izdelamo s pomočjo brezpilotnega letala (UAV - oktokopter) precizni DOF za zahtevano območje. Prednost tako izdelanega geodetskega načrta je razvidna iz priloženih slik. Dejansko je zajeto trenutno stanje območja obdelave, ki ga tudi z najpodrobnejšimi klasičnimi geodetskimi načrti ni mogoče prikazati.

certifikatu geodetskega načrta, ki je podpisan s stani odgovornega geodeta predstavimo številko samega geodetskega načrta, podatke o naročniku ter kakovost podatkov, ki so vključeni v grafični prikaz, in pogoje uporabe geodetskega načrta. Certifikat pomeni garancijo geodetskega podjetja, da je geodetski načrt izdelan v skladu s predpisi in zahtevami naročnika.

Po končani storitvi obvestimo naročnika ter mu posredujemo geodetski načrt v natisnjeni in digitalni obliki.

 

Geodetski načrti našega podjetja so izdelani v skladu s pravilnikom o geodetskem načrtu Uradni list RS, št. 40/2004 in 33/2007), ki določa vsebino, način izdelave in uporabe geodetskega načrta.

 

Geodetski načrt - situacija po končani gradnji Certifikat geodetskega načrta Geodetski načrt - komunalna infrastruktura Geodetski načrt - podatki pridobljeni s tehniko VLS Geodetski načrt - golf igrišče Otočec

© 2010 Geodetske storitve Dean Kobale s.p.

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET