Izdelava urbanistične dokumentacije

Izdelava urbanistične dokumentacije

URBANISTIČNA DOKUMENTACIJA IN PROSTORSKI INŽENIRING

Za vas lahko izdelamo vodilno mapo in urbanistični del projekta ter pridobimo vse potrebne projektne pogoje, ki jih ob izdelavi tudi upoštevamo.

Naše podjetje se poleg klasičnih geodetskih storitev ukvarja tudi z izdelavo posebnega dela projekta, tako imenovano vodilno mapo in prostorskim inženiringom. Vodilna mapa je po Pravilniku o projektni dokumentaciji predpisan zbir dokumentov, s katerimi se dokazuje skladnost projektiranih rešitev s prostorskimi akti, izpolnjevanje bistvenih zahtev gradnje, v njej so podane izjave o odgovornosti in pregled celotnega projekta. Vodilna mapa je za posamezne vrste projektne dokumentacije (IDZ, IDP, PGD, PZI, PID), glede na namen, določena posebej. Obsežnejša in zahtevnejša je predvsem pri dokumentaciji, ki je pomembna v upravnem postopku (delno IDZ, PGD in delno PID).

VSEBINA VODILNE MAPE

0.1/P1   Naslovna stran s podatki o projektu in udeležencih pri gradnji

0.2/P1   Kazalo vsebine vodilne mape

0.3/P1   Kazalo vsebine projekta

0.4/P1   Splošni podatki o objektu in soglasjih

0.5/P1   Podatki o izdelovalcih projekta

0.6/P2   Izjava odgovornega vodje PGD

0.7/P3   Povzetek revizijskega poročila

0.8         Lokacijski podatki

0.9         Zbirno projektno poročilo

0.10       Izkazi

0.11       Kopije pridobljenih soglasij in soglasij za priključek

0.12/P4  Izjava Odgovornega vodje projekta izvedenih del in nadzornika

0.13/P5  Izjava Odgovornega vodje projekta in Odgovornega nadzornika


URBANISTIČNI DEL PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA GRADBENO DOVOLJENJE

Dokumentacija predstavlja del projekta, ki ga je pred spremembo zakona obravnavala Lokacijska dokumentacija in je sestavni del projekta za gradbeno dovoljenje. 

Opravimo postopek, ki zajema:

  • pridobitev lokacijske informacija oz. dokumentacije (občina – oddelek za okolje in prostor)
  • pridobitev katastra (mapna kopija – Geodetska uprava)
  • pridobitev vpisa parcele v zemljiško knjigo (zemljiško – knjižni izpisek)
  • izdelavo geodetskega načrta obravnavanega območja
  • izdelavo urbanističnega dela projekta
  • pridobitev vseh potrebnih projektnih pogojev in kasneje soglasji
  • idejni projekt

NAČRT PARCELACIJE

Načrt parcelacije je potreben pri delitvi parcele na enega ali več delov. Po izdelanem načrtu parcelacije se le ta prenese v naravo, kjer se izvede vzpostavitev novega stanja – zamejičenje novih parcel.

URBANISTIČNA ZASNOVA OBMOČIJ

Predstavlja izvedbo urbanistične zasnove na več parcelah ali eni večji z zasnovo notranje prometne in komunalne zasnove. Urbanistična zasnova je predhodni del projektne dokumentacije in služi za dialog z občino in investitorjem.

URBANISTIČNA PREVERITEV UMESTITVE OBJEKTA V PROSTOR

Preveritev je namenjena ''problematičnim'' conam ali objektom, ki ne ustrezajo vsem smernicam, ki so podane s strani upravnega organa oziroma predpisane v prostorsko ureditvenih pogojih (PUP). S preveritvijo umestitve objekta v prostor ugotavljamo sprejemljivost predlagane gradnje.

ZAZIDALNI NAČRT

Zazidalni načrt je urbanistična ureditev večjega območja. Zazidalni načrt zajema usklajevanje vseh lastnikov obravnavanih parcel, zasnovo prometne in komunalne infrastrukture ter tesno sodelovanje z občino v kateri se izvaja zaradi uskladitve s širšimi plani.

© 2010 Geodetske storitve Dean Kobale s.p.

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET