Zakoličba objekta

Zakoličba objekta

Zakoličba objekta je prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele, oziroma prenos osi trase dolžinskih objektov gospodarske javne infrastrukture

Pred začetkom gradnje novega objekta, za katerega je predpisano gradbeno dovoljenje, mora izvajalec poskrbeti tudi za zakoličbo objekta. Zakoličba objekta se izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju. V naravi se označi karakteristične točke bodočega objekta v skladu s podatki iz projekta, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Projekt vsebuje potrebne podatke o dimenziji in lokaciji (odmiki od parcelnih ali drugih mej) objekta. Geodet poleg zakoličbe objekta določi tudi nadmorsko višino (koto) pritličja objekta. Po potrebi oziroma navodilu investitorja se zakoličbene linije prenese še na pomožne profile, da se zakoličbo zavaruje pred izkopom gradbene jame. 

Zakoličba objekta se izvede kot geodetska storitev po predpisih o geodetski dejavnosti. Zakoličbo izvede geodet, ki izpolnjuje pogoje, določene z geodetskimi predpisi. Pri zakoličbi objekta je lahko prisoten tudi pooblaščeni predstavnik občine. O zakoličbi objekta se v skladu z geodetskimi predpisi izdela poseben zakoličbeni načrt s pripadajočo skico v ustreznem merilu, na podlagi katerega je omogočena zakoličba objekta v skladu s pogoji gradbenega dovoljenja. Zakoličbeni načrt podpišeta odgovorni geodet in izvajalec, lahko pa tudi pooblaščeni predstavnik občine, če je pri zakoličbi navzoč.

         

© 2010 Geodetske storitve Dean Kobale s.p.

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET