Kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI)

Kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI)

Učinkovito urejanje in gospodarjenje s prostorom ter izvajanje aktivne zemljiške politike brez urejenih podatkovnih baz o gospodarski javni infrastrukturi ni izvedljivo. Gre za podatke o geolokaciji omrežij in objektov gospodarske infrastrukture, vrsta omrežja in objektov, kapaciteti, letu izgradnje, lastniku, globini položenih cevi itd. Zato se upravljavci gospodarske infrastrukture odločajo za vzpostavitev urejene in ažurne evidence o infrastrukturi, ki jo imajo v lasti ali upravljanju.

Evidentiranje gospodarske javne infrastrukture pomeni umestitev podatkov o posamezni gospodarski infrastrukturi v zbirni kataster GJI in sledenje njenim spremembam skozi čas. Ti podatki zagotavljajo podporo procesom urejanja prostora ter gospodarjenja z infrastrukturo. 

Gospodarsko javno infrastrukturo (GJI) predstavljajo omrežja gradbeno-inženirskih objektov in naprav, ki služijo določeni vrsti izvajanja gospodarske dejavnosti ter se načrtno evidentirajo v t.i. zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture. Namen zbirnega katastra GJI je na enem mestu zagotavljati ažurne podatke o vseh vrstah infrastrukture, ki so enostavno dostopni vsem uporabnikom. 

 

POD GOSPODARKO JAVNO INFRASTRUKTURO PRIŠTEVAMO:

komunalno infrastrukturo: vodovod, kanalizacija, odlagališča odpadkov,

prometno infrastrukturo: ceste, železnice, letališča, pristanišča,

vodno infrastrukturo: reke, potoki,

energetsko infrastrukturo: prenos in distribucijo električne energije, zemeljskega plina, toplotne energije, naftnih derivatov,

druge objekti: elektronske komunikacije.

 

GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA JE LAHKO:

v zasebni lasti (kabelske napeljave, telekomunikacijske naprave in omrežja...),

v lasti države (elektrika, telekomunikacije, plinovodi, državne ceste, vode...),

v lasti občine (vodovod, kanalizacija, vročevod, plinovodi, odlagališča odpadkov...).

© 2010 Geodetske storitve Dean Kobale s.p.

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET