Izravnava meje

Izravnava meje

POJEM POSTOPKA IZRAVNAVE MEJE

Za izravnavo meje gre, kadar se potek urejenega dela meje, evidentiranega v zemljiškem katastru, spremeni, če se lastnika sosednjih parcel sporazumeta o izravnavi dela meje in se pri tem površina manjše parcele, ki se dotika dela meje, ki se izravnava, ne spremeni za več kakor pet odstotkov površine manjše izmed parcel, med katerima se opravi izravnava meje, vendar ne več kakor za 500 kvadratnih metrov.

Postopek evidentiranja izravnanega dela meje se začne na zahtevo lastnika. Zahtevi je potrebno priložiti elaborat izravnave dela meje, ki ga izdela geodetsko podjetje, ki ima dovoljenje za izvajanje geodetskih storitev. Sestavni del elaborata izravnave dela meje so izjave lastnikov o soglasju k izravnanemu delu meje.

Geodetska uprava po skrajšanem ugotovitvenem postopku odloči o zahtevi za uvedbo upravnega postopka evidentiranja izravnanega dela meje z odločbo. Obvezna priloga odločbe o evidentiranju izravnanega dela meje je grafični prikaz izravnanega dela meje z označenimi zemljiškokatastrskimi točkami in vpisanimi parcelnimi številkami. Po dokončnosti te odločbe geodetska uprava izravnani del meje v zemljiški kataster vpiše kot urejeni del meje ter evidentira spremembe površin.

Postopek evidentiranja urejene meje se lahko izvede hkrati z upravnim postopkom evidentiranja izravnanega dela meje. V tem primeru mora biti zahtevi za uvedbo upravnega postopka evidentiranja izravnanega dela meje priložen enoten elaborat izravnave dela meje, ki mora vsebovati sestavine elaborata ureditve meje in elaborata izravnave dela meje.

KDO IN KJE LAHKO ZAHTEVA POSTOPEK UREDITEVE MEJE

Upravni postopek evidentiranja izravnanega dela meje se uvede na zahtevo enega ali obeh lastnikov parcel, katerih skupna meja se ureja .

Zahtevek za uvedbo postopka se vloži na Geodetski upravi RS.

Zahtevi je potrebno priložiti elaborat izravnave dela meje oziroma enoten elaborat izravnave dela meje, ki ga izdela geodetsko podjetje z dovoljenjem za izvajanje geodetskih storitev.

(Tekst povzet iz uradne strani GURS)
 

© 2010 Geodetske storitve Dean Kobale s.p.

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET