Drugi predpisi, povezani z geodetsko dejavnostjo

Drugi predpisi, povezani z geodetsko dejavnostjo

·        Pravilnik o geodetskem načrtu 

(Uradni list RS, št. 40/2004 in 33/2007 - ZPNačrt)

o     Topografski ključ za izdelavo in prikaz vsebine geodetskih načrtov  

·        Pravilnik o katastru javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture 

(Uradni list RS, št. 56/2005 ,64/2005 - popr.  in 33/2007 – ZPNačrt)

·        Pravilnik o oskrbi s pitno vodo 

(Uradni list RS, št. 35/2006 , 33/2007 – ZPNačrt  in 41/2008)

 

ZAKON O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt   (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008  – ZVO-1B in 108/2009) je bil v Uradnem list RS objavljen dne 13.04.2007, veljati pa je začel dne 28.04.2007.

ZPNačrt ureja tudi opremljanje stavbnih zemljišč ter vzpostavitev in delovanje prostorskega informacijskega sistema. S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenašajo tudi zahteve Direktive 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje (UL L, št. 197 z dne 21.07.2001, stran 30), ki se nanašajo na obveznost zagotavljanja kakovosti okoljskih poročil.

Podzakonski predpisi, izdani na podlagi ZPNačrt, povezani z geodetsko dejavnostjo:

·        Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta ter o načinu priprave variantnih rešitev prostorskih ureditev, njihovega vrednotenja in primerjave 

(Uradni list RS, št. 99/2007

·        Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij 

(Uradni list RS, št. 99/2007

·        Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 

(Uradni list RS, št. 99/2007

·        Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta 

(Uradni list RS, št. 99/2007

·        Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode 

(Uradni list RS, št. 109/2007  in 33/2008

·        Uredba o prostorskem informacijskem sistemu 

(Uradni list RS, št. 119/2007  in 8/2009)

·        Pravilnik o prikazu stanja prostora 

(Uradni list RS, št. 50/2008)

 

ZAKON O GRADITVI OBJKETOV

Zakon o graditvi objektov – ZGO-1    (Uradni list RS, št. 102/2004 - u.p.b., 92/2005 – ZJC-B, 93/2005 – ZVMS, 111/2005  Odločba US, 120/2006 - Odločba US,  126/2007 in 108/2009)  je dne 29.11.2002 sprejel Državni zbor Republike Slovenije, veljati pa je začel dne 01.01.2003.

Podzakonski predpisi, izdani na podlagi ZGO-1, povezani z geodetsko dejavnostjo:

·        Pravilnik o geodetskem načrtu 

(Uradni list RS, št. 40/2004  in 33/2007) 

o     Topografski ključ za izdelavo in prikaz vsebine geodetskih načrtov

·        Pravilnik o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev 

(Uradni list RS, št. 51/2004 , 60/2005 in73/2005)

·        Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost 

(Uradni list RS, št. 37/2008 in 99/2008)

ZAKON O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

 

Zakon o kmetijskih zemljiščih – ZKZ  (Uradni list RS, št. 55/2003 - u.p.b.) je dne 15.10.1996 sprejel Državni zbor Republike Slovenije, veljati pa je začel dne 26. 10. 1996. 

 

STANOVANJSKI ZAKON

Stanovanjski zakon – SZ-1   (Uradni list RS, št. 69/2003, 18/2004 – ZVKSES, 47/2006 – ZEN, 45/2008 - ZVEtL in 57/2008 in 90/2009 - Odločba US) je dne 19.06.2003 sprejel Državni zbor Republike Slovenije, veljati pa je začel dne 14.10.2003.

Podzakonski predpis, izdan na podlagi SZ-1, povezan z geodetsko dejavnostjo:    

·        Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov 

(Uradni list RS, št. 63/2006)

ZAKON O VZPOSTAVITVI ETAŽNE LASTNINE NA PREDLOG PRIDOBITELJA POSAMEZNEGA DELA STAVBE IN O DOLOČANJU PRIPADAJOČEGA ZEMLJIŠČA K STAVBI

Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi - ZVEtL   (Uradni list RS, št. 45/2008) je dne 25.04.2008 sprejel Državni zbor Republike Slovenije.

ZAKON O INFRASTRUKTURI ZA PROSTORSKE INFORMACIJE

Zakon o infrastrukturi za prostorske informacije - ZIPI  (Uradni list RS, št. 8/2010) je dne  26.01.2010 sprejel Državni zbor Republike Slovenije, veljati pa je začel dne 20.02.2010.

ZAKON O ZEMLJIŠKI KNJIGI

Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) (Uradni list RS, št.  58/2003). Velja od 16.09.2003.

ZAKON O VODAH

Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št.  67/2002). Velja od 10.02.2002.

© 2010 Geodetske storitve Dean Kobale s.p.

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET