Materialni predpisi s področja geodetske dejavnosti

Materialni predpisi s področja geodetske dejavnosti

ZAKON O ZEMLJIŠKEM KATASTRU

Zakon o zemljiškem katastru – ZZKat    

 (Uradni list SRS, št. 16/1974, 42/1986, 17/1991 - ZUDE, Uradni list RS, št. 52/2000 – ZENDMPE in 47/2006 - ZEN)  je dne 17.04.1974 sprejela Skupščina Socialistične Republike Slovenije, veljati pa je začel dne 04.05.1974.

Podzakonski predpisi, izdani na podlagi ZZKat:    

·       Navodilo za ugotavljanje in zamejničenje posestnih meja parcel 

(Uradni list SRS, št. 2/1976, 6/1987, Uradni list RS, št. 52/2000  – ZENDMPE in 47/2006- ZEN)

·       Pravilnik za katastrsko klasifikacijo zemljišč 

(Uradni list SRS, št. 28/1979, 35/1983, Uradni list RS, št. 52/2000 – ZENDMPE in 47/2006- ZEN)

·       Pravilnik o vodenju vrst rabe zemljišč v zemljiškem katastru 

(Uradni list SRS, št. 41/1982, Uradni list RS, št. 52/2000 – ZENDMPE in 47/2006- ZEN)

·       Pravilnik za ocenjevanje tal pri ugotavljanju proizvodne sposobnosti vzorčnih parcel 

(Uradni list SRS, št. 36/1984, Uradni list RS, št. 52/2000  – ZENDMPE in 47/2006- ZEN)

·       Navodilo o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta 

(Uradni list SRS, št. 57/1999, Uradni list RS, št. 52/2000– ZENDMPE in 47/2006- ZEN)

 

ZAKON O TEMELJNI GEODETSKI IZMERI

Zakon o temeljni geodetski izmeri – ZTGI   (Uradni list SRS, št. 16/1974, 42/1986 in Uradni list RS, št. 17/1991 - ZUDE) je dne 17.04.1974 sprejela Skupščina Socialistične Republike Slovenije, veljati pa je začel dne 04.05.1974.

Podzakonski predpisi, izdani na podlagi ZTGI:

·       Navodilo o arhiviranju in razmnoževanju v zmanjšanem formatu podatkov temeljne geodetske izmere 

(Uradni list SRS, št. 3/1976)

·       Odredba o pisavi zemljepisnih imen v načrtih in kartah na narodnostno mešanih območjih v SR Sloveniji 

(Uradni list SRS, št. 11/1980)

·       Pravilnik o tehničnih normativih za mreže temeljnih geodetskih točk 

(Uradni list SRS, št. 18/1981)

·       Pravilnik o znakih za temeljne topografske načrte 

(Uradni list SRS, št. 29/1982 in Uradni list RS, št. 40/2004*)

* Drugi odstavek 11. člena Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/2004) določa:  
»Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati znaki za prikaz vsebine temeljnih topografskih načrtov v merilu 1 : 500, 1 : 1000, 1 : 2000 in 1 : 2500 Pravilnika o znakih za temeljne topografske načrte (Uradni list SRS, št. 29/82), uporabljajo pa se do objave topografskega ključa iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.«

·       Navodilo o tekočem usklajevanju temeljnih topografskih načrtov meril 1:5000 in 1:10000 

(Uradni list SRS, št. 30/1983)

·       Pravilnik o uporabi Gauß-Krügerjeve projekcije pri izdelavi državne topografske karte v merilu 1:25000 in razdelitev na liste 

(Uradni list RS, št. 36/1998)

 

ZAKON O EVIDENTIRANJU NEPREMIČNIN

 Zakon o evidentiranju nepremičnin - ZEN  (Uradni list RS, št. 47/2006 in  65/2007- Odločba US)

 je začel veljati dne 24.05.2006, uporablja pa se od dne 25.11.2006.

 V prvem odstavku 162. člena določa, da se postopki ureditve mej – mejni ugotovitveni postopki in postopki prenosa mej v naravo po podatkih zemljiškega katastra, postopki izdelave zemljiškega katastra, postopki parcelacije in drugi geodetski postopki, ki so se začeli po določbah ZZKat, t.j. do vključno dne 28.12.2000, in glede katerih je ob uveljavitvi ZEN postopek v teku, oziroma je vloženo pravno sredstvo, končajo po določbah ZZKat.

V skladu z drugim odstavkom 165. člena ZEN določbe ZZKat glede postopkov ugotavljanja in evidentiranja vrste rabe, katastrskih kultur in katastrskega razreda prenehajo veljati pet let po uveljavitvi ZEN, t.j. dne 25.05.2011.

 Podzakonski predpisi, izdani na podlagi ZEN:

·       Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov 

(Uradni list RS, št. 63/2006)

·       Pravilnik o območjih in imenih katastrskih občin 

(Uradni list RS, št. 100/2006)

·       Pravilnik o evidenci državne meje 

(Uradni list RS, št. 118/2006)

·       Pravilnik o vsebini in načinu vodenja registra prostorskih enot 

(Uradni list RS, št. 118/2006)

·       Uredba o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb 

(Uradni list RS, št. 121/2006)

o     Seznam upravljavcev nepremičnin

·        Pravilnik o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru

(Uradni list RS, št. 8/2007 in26/2007)
Neuradno prečiščeno besedilo št. 1
»OPOZORILO: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.«  

o     Tehnične specifikacije za prikaz podatkov v skici elaborata geodetske storitve  Številka 00703-4/2007-1, z dne 05.02.2007, (veljavnost do vključno 31.12.2008)

o     Tehnične specifikacije za prikaz podatkov v skici elaborata geodetske storitve  Številka 00703-4/2007-2, z dne 01.12.2008 - veljavnost od vključno 01.01.2009 dalje

§      Pojasnilo k tehničnim specifikacijam

o     Vrste digitalnih podatkov in način zapis  Številka 00703-3/2007-1, z dne 05.02.2008   (začetek uporabe z dnem 08.03.2007 )

o     Vrste digitalnih podatkov in način zapisa - navodilo  Številka 00703-9/2007-2 z dne 19. 12. 2007 (začetek uporabe z dnem 01.01.2008)

·        Pravilnik o vpisih v kataster stavb 

(Uradni list RS, št. 22/2007 in 32/2009)

         Neuradno prečiščeno besedilo št. 1 

»OPOZORILO: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače« - vključuje tudi obrazce elaborata v word obliki

o     Obrazci elaborata v word obliki  se uporabljajo za postopke začete pred spremembo Pravilnika o vpisih v kataster stavb (09.05.2009)

o     Format izmenjevalnih datotek katastra stavb in format datotek elaboratov za vpise v kataster stavb,   (Številka 35331-33/2007-14, z dne 01.04.2010) - se uporablja od 03.05.2010 

o     Format izmenjevalnih datotek katastra stavb in format datotek elaboratov za vpise v kataster stavb,   (Številka 35331-33/2007-13, z dne 03.12.2009) – velja od 04.01.2010 do 02.05.2010

o     xsd sheme za lokalno validacijo izmenjevalnih datotek

§      Prikaz razlike med interno in lokalno validacijo

o     Razvrstitev vrste prostorov glede na namen uporabe (Številka  35331-33/2007-12, z dne 15.06.2009) – se uporablja od 27.06.2009

o     Razvrstitev vrste prostorov glede na namen uporabe (Številka 35331-33/2007-2, z dne 26.03.2007) – se uporablja do vključno 26.06.2009

o     Navodila za izpolnjevanje obrazcev vprašalnika, ki je sestavni del elaborata za vpis stavbe in elaborata spremembe podatkov katastra stavb

o     Vprašalnik

·        Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov 

(Uradni list RS, št. 22/2007 in 33/2009)

Neuradno prečiščeno besedilo št. 1

»OPOZORILO: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.«

·        Pravilnik o izpitu za bonitiranje in o pooblastilu za bonitiranje 

(Uradni list RS, št. 29/2007)

·        Pravilnik o pogojih in načinu računalniškega dostopa do podatkov iz evidenc in zbirk geodetskih podatkov 

(Uradni list RS, št. 25/2008)

·        Pravilnik o vzpostavitvi bonitete zemljišč 

(Uradni list RS, št. 35/2008)

·        Pravilnik o določanju in vodenju bonitete zemljišč 

(Uradni list RS, št. 47/2008)

o      Tehnična navodila za določanje bonitete zemljišč  Številka  00705-6/2008 z dne 01.06.2008

 Dokumenti, sprejeti na podlagi ZEN:

·     Sklep Vlade Republike Slovenije o sprejemu  Poročila o izvedbi razgrnitve in obdelave podatkov o stavbah in delih stavb Številka 35300-1/2008/4, z dne 07.02.2008 

o     Poročilo o izvedbi razgrnitve in obdelave podatkov o stavbah in delih stavb

·     Sklep o vzpostavitvi katastra stavb in registra nepremičnin (Uradni list RS, št. 62/2008)

 

ZAKON O MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN

 Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin - ZMVN  (Uradni list RS, št. 50/2006)  je dne 03.05.2006 sprejel Državni zbor Republike Slovenije, veljati pa je začel dne 31.05.2006.

 Podzakonski predpisi, izdani na podlagi ZMVN:

·        Pravilnik o vodenju in vzdrževanju evidence trga nepremičnin ter načinu in rokih pošiljanja podatkov 

(Uradni list RS, št.134/2006)

·        Pravilnik o načinu izračunavanja letnih indeksov cen nepremičnin in določanja indeksov vrednosti nepremičnin 

(Uradni list RS, št. 79/2008)

·        Pravilnik o kriterijih in merilih množičnega vrednotenja nepremičnin 

(Uradni list RS, št. 94/2008)

·        Uredba o določitvi podskupin znotraj posameznih skupin istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin 

(Uradni list RS, št. 44/2009)

o     Podrobnejši opis podatkov in šifranti podatkov za pripis vrednosti za podskupine skupin istovrstnih nepremičnin,  Številka  35361-4/2009 z dne 16.08.2010
 

·        Pravilnik o vsebini vprašalnika za generalno vrednotenje nepremičnin 

(Uradni list RS, št. 15/2010) 

o     Podrobnejši opisi podatkov iz 3. do 7. člena Pravilnika o vsebini vprašalnika za generalno vrednotenje nepremičnin (Uradni list RS, 15/2010), Številka 35361-19/2009 z dne 03.03.2010

 

 

 ZAKON O DOLOČANJU OBMOČIJ TER O IMENOVANJU IN OZNAČEVANJU NASELIJ, ULIC IN STAVB

Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb – ZDOIONUS    (Uradni list RS, št. 25/2008) je dne 29.02.2008 sprejel Državni zbor Republike Slovenije, veljati je začel dne 29.03.2008.

Z dnem uveljavitve ZDOIONUS je prenehal veljati Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb – ZIENUS (Uradni list SRS, št. 5/1980, 42/1986 in 8/1990 – ZSDZ in Uradni list RS, št. 17/1991 - ZUDE).

 Podzakonska predpisa, izdana na podlagi ZDOIONUS:

·        Pravilnik o ureditvi vprašanj pri določanju območij naselij, določanju hišnih številk in poteka ulic ter o označevanju ulic in stavb 

(Uradni list RS, št. 76/2008)

·        Pravilnik o pogojih in načinu določitve uradnega kratkega imena naselja in uradnega kratkega imena ulice 

(Uradni list RS, št. 78/2008)

Predpisi s področja geodetske dejavnosti, ki so prenehali veljati, se pa še uporabljajo:

 

ZAKON O EVIDENTIRANJU NEPREMIČNIN, DRŽAVNE MEJE IN PROSTORSKIH ENOT

 Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot – ZENDMPE   (Uradni list RS, št. 52/2000, 87/2002 – SPZ in47/2006 - ZEN) je dne 30.05.2000 sprejel Državni zbor Republike Slovenije, veljati je začel dne 28.06.2000, uporablja pa se od dne 28.12.2000.

 Z dnem začetka uporabe Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006  in 65/2007 - Odločba US), t.j. z dnem 25.11.2006, je ZENDMPE prenehal veljati. V skladu z drugim odstavkom 162. člena ZEN se geodetske storitve ter postopki urejanja in spreminjanja mej zemljiških parcel ter postopki evidentiranja podatkov o stavbah in delih stavb v kataster stavb in evidentiranja njihovih sprememb, ki so se začeli po določbah ZENDMPE, t.j. do vključno dne 24.11.2006, in glede katerih je ob uveljavitvi ZEN postopek v teku oziroma je že vložena zahteva ali pravno sredstvo, končajo po določbah ZENDMPE.

 Podzakonski predpisi, izdani na podlagi ZENDMPE, ki do izdaje podzakonskih predpisov na podlagi ZEN ostanejo v veljavi, v kolikor niso v nasprotju z določbami ZEN:

·        Pravilnik o vpisih v kataster stavb 

(Uradni list RS, št. 15/2002 in 47/2006-ZEN)

o     Format izmenjevalnih datotek katastra stavb in format datotek elaboratov za vpise v kataster stavb – katastrski vpis (velja od 01.01.2004)

§      Dodatna navodila za grafične prikaze iz obrazcev za vpis v kataster stavb

§      Dodatno navodilo za kls

o     Format vhodnih datotek za vpise in spremembe registrskih podatkov katastra stavb – registrska prijava 

o     Obrazci za prijavo registrskih podatkov o stavbah in delih stavb v kataster stavb 

o     Izpolnjevanje obrazcev za vpis registrskih podatkov v kataster stavb 

o     CC-SI klasifikacija 

o     Dejanska raba 13 

·        Pravilnik o urejanju in spreminjanju mej parcel ter o evidentiranju mej parcel v zemljiškem katastru 

(Uradni list RS, št.1/2004 in 47/2006 - ZEN)

© 2010 Geodetske storitve Dean Kobale s.p.

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET