Organizacijski predpisi s področja geodezije

Organizacijski predpisi s področja geodezije

 ZAKON O GEODETSKI DEJAVNOSTI

Zakon o geodetski dejavnosti - ZGeoD-1  (Uradni list RS, št. št. 77/2010) je dne 23.09.2010 sprejel Državni zbor Republike Slovenije, veljati pa je začel dne 19.10.2010.

V skladu z drugim odstavkom 60. člena ZGeoD-1 se do uveljavitve novih podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi ZGeoD-1, uporabljajo:
 

·     Pravilnik o programu in načinu opravljanja izpita iz geodetske stroke

(Uradni list RS, št. 110/2007)

·     Pravilnik o programu posebnega strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev in o načinu ugotavljanja znanja slovenskega jezika

(Uradni list RS, št. 105/2000 (108/2000 popr) in 65/2007)

o     Neuradno prečiščeno besedilo št. 1
»OPOZORILO: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.«

·     Pravilnik o geodetski izkaznici, postopku za njeno izdajo in načinu uporabe

(Uradni list RS, št. 113/2000)

·     Sklep o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut Slovenije

(Uradni list RS, št. 84/2000 in 26/2003) po uveljavitvi ZGeoD-1 ostaja v veljavi.

© 2010 Geodetske storitve Dean Kobale s.p.

Izdelava spletne strani: NAVDIH.NET